Prosinec 2009

19 December 2009
Milí členové krajanské misie v Kalifornii!
Letos budu slavit vánoce už podruhé. Ty první jsem slavil před měsícem během mé pouti do Svaté země přímo v Betlémě v bazilice Narození Páně, která stojí nad místem jeskyně v níž se Ježíšek narodil. Na pouti byl také losangelský cardinal
RogerMahony a biskup Josef Pepe z Las Vegas. Při každodenní mši vždy předsedal jeden z nás a ten také kázal. Mé kázání bylo proneseno pod mnoha dojmy. Začal jsem mši svatou s Merry Christmas a vzpomínkou na slavení vánoc. Pak jsem se ale krátce zamyslil nad situací v době narození Jžíška s poukazem na to, že jako dnes, tak také v době jeho narození byla Svatá země plna politického napětí, neboť byla okupována Římem a tak Židé, kterým proroci předpověděli příchod Mesiáše, Osvoboditele, v dané situaci očekávali politického osvoditele. Proto jako národ nepřijali Ježíše, který přichází jako náboženský a ne politický/ vojenskýMesiáš. Pak jsem poukázal na to, že nad místem narození Páně bychom si měli uvědomit RADIKALISMUS Ježíšova učení a podle toho také žít. Neměl jsem časově možnost zamyslit se nad každým bodem jeho učení. Vybral jsem si dva z hlavních bodů a to 1.) že je naší povinností milovat Pána oha z celého srdce, mysli své… a svého bližního, jako sebe samého. Toto přikázání však nalezneme už i ve Starém zákoně. Když je ale Ježíš tázan kdo je “můj bližní” odpovídá, že náš bližní je nejenom přítel, ale i epřítel, kterého musíme také milovat, i když zavrhneme jeho špatné skutky. Tak jako Otec sesíla déšť na spravedlivé i nespravedlivé. Srovnej Matouš 5,43-48. Můj druhý příklad RADIKALISMU Ježíšova učení jsem ukázal na jeho požadavku sloužit Bohu tím, že sloužíme svýn bližním, hlavně těm nejpotřebnějším. Chceš žít tak, aby ses dostal do nebe?Myslím, že odpověď na tuto otázku je jasná. Ježíš v evangeliu sv. Matouše (Mt. 25, 31- 46) ám dává jasnou odpověď na jejich otázku: “Kdy jsme tě, Pane, viděli hladového nebo žíznivého nebo jako cizince nebo nahého či nemocného nebo v žaláři a nepomohli jsme ti?” Král jim odpoví, “A já vám říkám, dykoliv jste odmítli pomoci jednomu s těchto nejubožejších, odmítli jste pomoci mně.” Jak bych vám přál, abyste prožili nejenom tyto vánoční svátky, ale celý příští rok podle tohoto Ježíšova příkazu!